ADVISORY & PANEL FOR DGFF 2016

Sh. Kadar Khan

Sh. M. K. Raina

Sh. Vijay Raaz

Sh. Rahat Kazmi

Neelima Azimi

Sonal Sehgal

Sh. Shabbir Ahmed

Sh. Aanand Kumar

Sh. Raja Hasan

Sh. Grish Wankhede

Fauzia Arshi

Sh. Mushaid Pasha